زاویه بین نیمساز و ارتفاع در مثلث-تمرین-سروش

در مثلث زیر AH ارتفاع و AD نیمساز نظیر راس A است. ثابت کنید:

¯SA