آموزش جمله-ادبیات هشتم-دبیرستان سروش

در این فیلم جمله را با هم می آموزیم