هندسه تحلیلی-جلسه دوم-حسابان۱

فاصله ی نقطه از خط و فاصله ی دو خط موازی