چگالی هفتم-فرمول چگالی-دبیرستان سروش

فرمولی دیگر برای چگالی