تندی و سرعت-تمرین۵-دبیرستان سروش

برای تهیه جزوه هوشمند آموزش و حل سؤالات امتحانی تندی و سرعت استاد فراهانی کلیک کنید.

تندی و سرعت

در مسیر خانه تا مدرسه ممکن است صبح ها سریع تر حرکت کنید و هنگام برگشتن به خانه با آرامش بیشتر و آهسته تر همان مسیر را طی کنید. یعنی بسته به زمانی که در اختیار داریم تندتر یا آهسته تر حرکت می کنیم.

 این که مسافت مورد نظرمان را در چه مدت زمانی طی می کنیم، در فیزیک تندی نامیده می شود.

اما تفاوت تندی با سرعت چیست؟

شاید در ظاهر تفاوتی نبینیم ولی از نظر فیزیکی به این موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید زمانی که از مفهوم تندی استفاده می کنیم جهت حرکت برایمان مشخص نیست. در واقع، تندی یک کمیت نرده ای است.

اما با استفاده از مفهوم سرعت ،نه تنها تندی بلکه جهت حرکت را نیز در می یابیم. چرا که سرعت یک کمیت برداری و جهت دار است و میزان جا به جایی در واحد زمان است. در حقیقت، آهنگ تغییر مکان جسم را نشان می دهد.

تندی و سرعت

 

نمونه سوال تندی و سرعت با جواب

یک اسب مسافت ۲۴۰۰ متر را در مدت زمان ۱۰ دقیقه پیموده است. سرعت این اسب چند m/s  و چند km/h است؟

ابتدا اطلاعات  و همینطور خواسته های مساله که به ما داده شده است را می نویسیم.

   ۲۴۰۰m =  مسافت

 (10min)*60 = 600 s =  زمان 

 ? چند km/h  و چند   m/s  = سرعت

برای محاسبه سرعت خواسته شده میدانیم سرعت، جابجایی در واحد زمان است. پس در نتیجه خواهیم داشت:

 زمان / جابجایی = سرعت

(2400m)/(600s) = 4 m/s

همچنین برای محاسبه سرعت برحسب کیلومتر بر ساعت خواسته شده به ترتیب زیر و با تبدیل واحدها عمل می کنیم:

4*3.6 = 14.4km/h

اما اگر میخواهی بدانی چرا در  ۳٫۶  ضرب کردیم، تبدیل واحدهای زیر را ببین:        

(1m)/1000 =  km

(1s)* (1/60) * (1/60 )= 1/3600 h