دو سؤال تستی-علوم هفتم-دبیرستان سروش

پاسخ سؤال ۴ آزمون ۲۳ مهر ماه علوم هفتم