چند سؤال تعریفی-علوم هفتم-دبیرستان سروش

پاسخ سؤال ۱و۲و۳ آزمون ۲۳ مهر ماه علوم هفتم