بررسی تعداد جمله در یک عبارت-تدریس

کلاس هشتم-بررسی تعداد جمله در یک عبارت