تعداد اعداد فرد سه رقمی با داشتن ۴ رقم-تمرین-دبیرستان سروش

در این فیلم تعداد اعداد سه رقمی فرد و زوج را با داشتن رقم ها ۰و۱و۲و۳ بدون تکرار رقم ها را می یابینم.