تعداد زیرمجموعه ها و اعمال روی مجموعه ها-تمرین-دبیرستان سروش

در این فیلم ۲ تمرین را با هم حل خواهیم کرد. اولین تمرین در مورد تعداد زیرمجموعه ها است و دومین در مورد اشتراک و اجتماع و تفاضل مجموعه ها از روی نمودار ون است.