مجموعه هابرابر و زیرمجموعه ها-تمرین-دبیرستان سروش

در این فیلم ۳ تمرین را با هم حل خواهیم کرد. اولین تمرین در مورد دو مجموعه برابر و تمرین دوم در مورد زیرمجموعه بودن مجموعه های مشهور و تمرین سوم نوشتن زیرمجموعه های یک مجموعه است.