نمایش مجموعه ها-تمرین-دبیرستان سروش

در این فیلم ۳ تمرین را با هم حل خواهیم کرد. اولین تمرین در مورد تعداد اعضای مجموعه یا همان عدد اصلی مجموعه ها است. تمرین دوم و سوم در مورد نمایش اعضای مجموعه های به صورت ریاضی و تفضیلی است.