هاشور زدن نمودار ون و تعداد اعضای اجتماع-تمرین-دبیرستان سروش

در این فیلم ۲ تمرین را با هم حل خواهیم کرد. اولین تمرین در مورد هاشور زدن نمودارهای ون است و دومین در مورد تعداد اعضای اجتماع و تفاضل دو مجموعه است.