تشخیص اعداد اول و مرکب-تدریس-مهندس شمس

روش تشخیص اعداد اول و مرکب