روش غربال-تمرین اول-مهندس شمس

یک مثال از روش غربال (اعداد اول).