روش غربال-تمرین دوم-مهندس شمس

یک مثال از روش غربال (اعداد اول).