واکنش اسید ها و باز ها با فلزات

واکنش سدم هیدروکسید و فویل المینیومی