مواد و نقش آن ها در زندگی -تدریس (دانش آموزی ) -دبیرستان سروش