آزمایش فشار هوا

به دلیل فشار هوا آب از سوراخ های بطری خارج نمی‌شود. آزمایش کننده:مانی راهبر