آزمایش خمیر دندان فیلی

توضیحات و وسایل مورد نیاز در فیلم شرح داده شده است.