آموزش ریاضی نهم- تمرین ۱ اتحاد و تجزیه – دبیرستان سروش