آموزش ریاضی نهم- تمرین ۲ اتحاد و تجزیه – دبیرستان سروش