آموزش ریاضی نهم- تمرین ۳ اتحاد و تجزیه – دبیرستان سروش