آموزش ریاضی نهم- تمرین ۴ اتحاد و تجزیه – دبیرستان سروش