آموزش ریاضی نهم و دهم-اتحاد ها

اتحادهای جبری

موارد ۵ و ۶ برای کلاس نهم اختیاری است و مربوط به ریاضی دهم می باشد.