آموزش ریاضی نهم و دهم-تجزیه

تجزیه عبارت های جبری

در این فیلم روشی لاکشری برای تجزیه رو خواهیم داشت.