آموزش ریاضی نهم و دهم-تمرین ۱ اتحاد ها

اتحادهای جبری

موارد (ث) و (ج) برای کلاس نهم اختیاری است و مربوط به ریاضی دهم می باشد.