آموزش ریاضی نهم و دهم-تمرین ۲ اتحاد ها

تمرین اتحادهای جبری

مورد (ب) برای سال دهم است و برای سال نهمی ها اجباری نیست.