آموزش قرآن نهم – صفحه۹۴و۹۵ – دبیرستان سروش

آموزش نغمه ششم

(سوره تغابن)