آموزش قرآن هشتم – صفحه ۸۶ – دبیرستان سروش

آموزش نغمه ششم

(سوره سبا)