آموزش قرآن هفتم – صفحه ۸۰- دبیرستان سروش

آموزش نغمه ششم

سوره (کهف)