آموزش حساب هفتم – آزمون جامع (سؤال ۳) – دبیرستان سروش