آموزش حساب هفتم – آزمون جامع (سؤال ۴و۵) – دبیرستان سروش