آموزش حساب هفتم – آزمون جامع (سؤال ۶و۷) – دبیرستان سروش