آموزش حساب هفتم – آزمون جامع (سؤال ۸و۹) – دبیرستان سروش