آموزش فیزیک نهم – ماشین ها (تمرین ۱)-دبیرستان سروش