ادامس همان نفت است

این فیلم در مورد روند تولید ادامس است که این فیلم با توجه به درس سوم کتاب علوم سال نهم قرار داده شده