فصل پنجم نیرو علوم نهم

در این فصل علوم نهم درباره نیرو و قوانین اولیه ان گفتگو می کنیم