قرقره ارشمیدس

در این ویدئو با قرقره ارشمیدس و سازوکار ان و همچنین محاسبه مزیت مکانیکی ان اشنا میشوید