حل سوال خلاقیتی از فصل مجموعه ها(احتمال)

حل دو سوال از فصل مجموعه ها با پیش نیازی از احتمال