آموزش طرز تهیه سطح شب دار-دبیرستان سروش

ما در این ویدیو طرز تهیه سطح شیب دار و چگونگی محسابه مزیت مکانیکی ظان را به شما آموزش می دهیم.