اموزش اتحاد های سال نهم

اموزش اتحاد های مربع دو جمله ای سه جمله ای جمله مشترک و مزدوج