خلاصه ی فصل دوم

خلاصه ی کسرهای تلسکوپی و قدر مطلق و چند کسر بین دوکسر عددهای اعشاری گویا