واژگان درس اول عربی هفتم

لغت های عربی هفتم درس دوم (تصویری)