حل تمرین عربی هفتم درس سوم

*حل تمارین درس سوم عربی هفتم