آموزش جامع درس اول عربی پایه هفتم

تمام نکات آموزشی عربی هفتم درس اول را با ما بیاموزید.

تمامی قواعد(اسم اشاره-مفرد و جمع- اسم اشاره)

ترجمه عبارات