آموزش فعل مضارع در زبان عربی

چگونه فعل مضارع را یاد بگیریم و ترجمه کنیم و بشناسیم.