آموزش ترجمه عبارات عربی پایه هشتم درس دهم

عبارات مهم درس دهم عربی پایه هشتم را چگونه ترجمه کنیم؟؟