حل یک تمرین مهم از فعل مضارع در عربی پایه هشتم

آموزش فعل مضارع در قالب یک نمونه تمرین مهم و کنکوری