تفاوت ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی

این ویدئو به درک تفاوت ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی ، مقایسه اصطکاک ایستایی و جنبشی و حل مسائل اصطکاک جنبشی می پردازد.